STYLE OPTIKA- TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉK

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A szabályzat hatálya


A jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) STYLE OPTIKA, 1056 BUDAPEST IRÁNYI U. 1. mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2021.03.05.  és 2021.03.18. között megrendezésre kerülő nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozóan.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.


A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Szabályzatot a Játékra vonatkozó Facebook bejegyzésben: STYLE OPTIKA- TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉK. A játékban a Szervező munkatársai és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

  1. a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
  2. b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
  3. c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.


A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, hogy KEDVELI/KÖVETI A STYLE OPTIKA FACEBOOK OLDALÁT,  a közzétett Facebook bejegyzést MEGOSZTJA és KEDVELI, ILLETVE A BEJEGYZÉS ALATT 2 ISMERŐSÉT MEGJELÖLI A HOZZÁSZÓLÁSOKBAN, ezzel egyértelműen jelzi, hogy jelen játékszabályzatot, illetve adatkezelési tájékoztatót elfogadta.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.


A Játék időtartama, szakaszai

A STYLE OPTIKA- TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉK megtétele: 2021.03.05. PÉNTEK
Eredményhirdetés: 2021.03.19. PÉNTEK


Nyeremények

A Szervező Facebook oldalának adminisztrátorai által sorsolás útján kiválasztott Játékos Nyereménye: DIOPTIRÁS NAPSZEMÜVEG (szemüvegkeret + szemüveglencse) 100.000 FT ÉRTÉKBEN.

Amennyiben a nyertes a kihirdetést követő egy héten belül személyes adatainak megadásával nem jelentkezik a Szervezőnél a Facebook oldalon küldött üzenet útján, úgy új nyertes kerül sorsolásra.

A Nyeremény átadásának módjáról a Szervező Facebook üzenetben egyeztet a nyertessel.


A játék menete

A Szervező a Facebook oldalán közzétesz egy képet a nyereményről. A Játékosok feladata A STYLE OPTIKA FACEBOOK OLDALÁNAK KEDVELÉSE/KÖVETÉSE, A NYEREMÉNYJÁTÉK FACEBOOK BEJEGYZÉSÉNEK MEGOSZTÁSA ÉS KEDVELÉSE ÉS KÉT ISMERŐS MEGJELELÖLÉSE A BEJEGYZÉS ALATT TALÁLHATÓ HOZZÁSZÓLÁSOKBAN. A STYLE OPTIKA- TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉKBAN résztvevő személyek közül az oldal adminisztrátorai véletlenszerűen kisorsolják a Nyertest, akinek neve 2021.03.19-én lesz az oldalon feltüntetve. Amennyiben valaki több hozzászólás útján vesz részt a játékban, a sorsoláson ebben az esetben is csak egyszer vehet részt.

Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra:

  1. a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e- mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, továbbá a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;
  2. b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Szervező marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az Infotv. betartásával.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél a fenti elérhetőségeken. Ezen kívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

 Style Optika

Iratkozzon fel hirlevelünkre

Ne maradjon le újdonságainkról és ajánlatainkról.

Kapcsolódó bejegyzések

További blogbejegyzések